Zajęcia

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Z SALĄ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ - ordynator lek. Elżbieta Komorowska

Telefony: 

-(0-22) 7709-407 - sekretariat

-(0-22) 7709-401 - ordynator oddziału

-(0-22) 7709-402 - gabinet lekarski

-(0-22) 7709-404 - dyżurka pielęgniarek

-(0-22) 7709-333 - Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej (sala "R")

Oddział Kardiologiczny zlokalizowany jest na parterze szpitala, liczy 30 łóżek + 5 łóżek monitorowanych (OIOK). Zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę lekarską i pielęgniarską - 11 lekarzy i 18 pielęgniarek. Pacjenci umieszczani są w salach maksymalnie 3 łóżkowych, posiadamy sale dwu- i jednoosobowe z węzłem sanitarnym. Miesięcznie hospitalizujemy około 150- 200 pacjentów z chorobami układu krążenia.

W oddziale hospitalizowani są pacjenci z różnymi schorzeniami układu krążenia, z bólami w klatce piersiowej, po zasłabnięciach, z niewydolnością serca, wadami serca, z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, pacjenci z chorobami aorty, zatorowością płucną , chorobami mięśnia sercowego i osierdzia.

Pacjentów z rozpoznanymi ostrymi zespołami wieńcowymi , z zaburzeniami rytmu i przewodzenia, ciężką niewydolnością serca, zatorowością płucną oraz z innymi schorzeniami zagrażającymi życiu obserwujemy i leczymy w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi w trybie pilnym kierujemy do warszawskich pracowni hemodynamicznych - najczęściej do tych, które położone są najbliżej naszego szpitala, tj.: Kliniki Akademii Medycznej przy ul Banacha, Instytutu Kardiologii przy ul. Spartańskiej oraz Kliniki Kardiologii Szpitala Bielańskiego i Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.

Pacjentów z zaburzeniami przewodzenia leczymy w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej, zabezpieczamy elektrodą do czasowej stymulacji i kierujemy do Pracowni Wszczepienia Stymulatorów w wyspecjalizowanych ośrodkach. Leczymy pacjentów z wadami serca, a także kierujemy ich do leczenia zabiegowego do Kliniki Wad Nabytych i Wrodzonych Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie, Kliniki Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Leczymy pacjentów z niewydolnością serca, najciężej chorych zgłaszamy do wyspecjalizowanych ośrodków celem terapii synchronizującej. Hospitalizujemy wielu pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków i innymi zaburzeniami rytmu. W razie konieczności kierujemy do ablacji, elektroterapii. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego. W oddziale zatrudniony jest lekarz specjalizujący się z zakresie hypertensjologii. Przy szpitalu istnieje Poradnia Kardiologiczna obejmująca opieką pacjentów po hospitalizacjach oraz pacjentów ambulatoryjnych z problemami kardiologicznymi. Oferujemy szeroki zakres diagnostycznych badań kardiologicznych wykonywanych w czasie hospitalizacji oraz w trybie ambulatoryjnym:

• Testy wysiłkowe ( na ergometrze rowerowym i bieżni);

• Holter EKG;

• ABPM;

• Echokardiografia; Badania echokardiograficzne wykonujemy aparatem Vivid 4 i ACUSON SEGUOIA C512 z kolorowym Dopplerem oraz diagnostyczne testy dobutaminowe;

• Badania ultrasonograficzne: jamy brzusznej, tarczycy, sutków, narządów rodnych;

• Badania naczyniowe tętnic szyjnych, nerkowych, naczyń obwodowych;

• Badania spirometryczne i konsultacje pulmonologiczne;

• Tomografia komputerowa serca i naczyń wieńcowych;

• Tomografia Komputerowa w diagnostyce zatorowości płucnej , przyczyn nadciśnienia tętniczego.

Kompleksowe leczenie kardiologiczne , miła , domowa atmosfera pozwala pacjentom na szybki powrót do zdrowia. W ramach leczenia zapewniamy konsultację neurologa, okulisty, gastrologa, diabetologa, chirurga, nefrologa oraz urologa. Po leczeniu szpitalnym istnieje możliwość dalszej obserwacji w Przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej.

ODDZIAŁ I WEWNĘTRZNY – ordynator lek. Ewa Gruza-Maciejewicz

Telefony: 

-(0-22) 7709-375 - sekretariat

-(0-22) 7709-370 - ordynator oddziału

-(0-22) 7709-371 – gabinet lekarski

-(0-22) 7709-373 – dyżurka pielęgniarek

Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Gastroenterologicznym i Diabetologicznym jest oddziałem ogólno-internistycznym specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego oraz chorób przemiany materii. Oddziałem i pododdziałami kieruje lek. Łukasz Olendrzyński specjalista endokrynolog. Oddział liczy 40 łóżek, dysponuje czterołóżkową salą intensywnego nadzoru. Oddział w pełni jest przystosowany do pobytu osób niepełnosprawnych. Posiada 17 sal chorych, z czego większość stanowią sale jedno- dwu- i trzyosobowe. Część z sal posiada własne węzły sanitarne.

Oddział współpracuje z pracowniami:

PRACOWNIA RADIOLOGICZNA:

• Pełny zakres diagnostyki klasycznej radiologii i tomografii komputerowej.

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA:

• Pełen zakres diagnostyki jamy brzusznej.

• Diagnostyka naczyniowa

• Diagnostyka narządów powierzchniowych ( tarczycy, śliniaki, sutki, węzły chłonne ).

PRACOWNIA ENDOSKOPII GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO:

• Pełny zakres diagnostyki endoskopowej przełyku, żołądka i dwunastnicy

• Polipektomia górnego odcinka przewodu pokarmowego

• Pobieranie wycinków do badań histopatologicznych

• Tamowanie krwawień śluzówkowych i naczyniowych.

PRACOWNIA ENDOSKOPII DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO:

• Kolonoskopia, sigmoidoskopia i rektoskopia diagnostyczna

• Kolonoskopia terapeutyczna ( polipektomie i tamowanie krwawień )

PRACOWNIA BRONCHOSKOPOWA:

• Bronchoskopia diagnostyczna

PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO:

• Spirometria

W Oddziale można wykonać panel badań endoskopowych (gastroskopię, sigmoido-, kolono- i retroskopię oraz bronchoskopię), badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, serca i pełny zestaw badań rentgenowskich, próby wysiłkowe, badania EKG metodą Holtera, spirometrię jak również większość podstawowych badań laboratoryjnych. Możliwe jest wykonanie zabiegów endoskopowych.

W Oddziale prowadzona jest również szeroka diagnostyka chorób wątroby i trzustki, w koniecznych przypadkach wykonywana jest biopsja gruboigłowa. Wszystkie badania histopatologiczne wykonywane są w Pracowni Anatomopatologicznej ściśle współpracującej z Oddziałem i pododdziałem Gastroenterologicznym. Pododdział Gastroenterologiczny uczestniczy w Terapeutycznym Programie Zdrowotnym leczenia choroby Leśniowskiego - Crohna. Przy Oddziale działa szkoła dla chorych z cukrzycą. Planowane jest utworzenie równoległej szkoły dla pacjentów z innymi przewlekłymi schorzeniami ( szkoła dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i astmą oraz szkoła dla pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami lipidowymi ). Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Chirurgicznym, Kliniką Chirurgii Gastroenterologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Onkologii w Warszawie. Pacjenci wymagający dalszego specjalistycznego, poszpitalnego nadzoru kierowani są do działających przy Szpitalu Poradni Gastrologicznej i Diabetologicznej.

Lekarze pracujący w Oddziale stale podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w posiedzeniach wewnątrzszpitalnych oraz poza szpitalnych. Oddział spełnia wszelkie kryteria umożliwiające kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych oraz posiada akredytację do odbycia staży cząstkowych z gastroenterologii, diabetologii i chorób wewnętrznych.

W Oddziale prowadzona jest również działalność naukowa. Lekarze w Oddziale szczególnie zainteresowani są problematyką zmian apoptotycznych jelita grubego i ich związkiem z procesami nowotworowymi. Efektem tych zainteresowań są publikacje naukowe w prasie krajowej i zagranicznej. W Oddziale prowadzone są prace badawcze dot. nowych form farmakoterapii cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i chorób przewodu pokarmowego.

ODDZIAŁ II WEWNĘTRZNY – ordynator lek. Ewa Gruza-Maciejewicz

Telefony:

-(0-22) 7709-395 - sekretariat

-(0-22) 7709-390 - ordynator oddziału

-(0-22) 7709-391 – gabinet lekarski

-(0-22) 7709-393 – dyżurka pielęgniarek

Oddział II Wewnętrzny powstał w lutym 2008r wraz z przejściem wyspecjalizowanego zespołu lekarskiego ze Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Zlokalizowany na II piętrze, posiada 42 łóżka, w tym 12 w salach jednoosobowych i dwuosobowych z węzłami sanitarnymi. Pozostałe sale są trzyosobowe z umywalkami i telewizją. Rocznie w oddziale jest hospitalizowanych około 2200 pacjentów z różnorodnymi schorzeniami internistycznymi.

Doświadczony zespół specjalistów chorób wewnętrznych, którym kieruje specjalista chorób wewnętrznych doktor Antoni Jędrzejowski, sprawnie diagnozuje i leczy pacjentów ze schorzeniami narządu krążenia, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, chorobami nowotworowymi, cukrzycą oraz chorobami nerek - we współpracy ze Stacją Dializ. W oparciu o nowocześnie wyposażone Pracownie Diagnostyczne: Ultrasonografii, Echokardiografii, Testów Wysiłkowych, Endoskopii, Tomografii Komputerowej, Laboratorium wsparte komputerowym systemem pracy – świadczone są usługi na wysokim poziomie. Posiadamy urządzenia do przyłóżkowego monitorowania czynności życiowych. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę lekarską i pielęgniarską.

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODZIAŁEM ORTOPEDYCZNYM – ordynator dr n. med. Bogdan Ostrowski

Telefony:

-(0-22) 7709-424 - sekretariat 

-(0-22) 7709-420 - ordynator oddziału

-(0-22) 7709-422 – gabinet lekarski

-(0-22) 7709-425 – dyżurka pielęgniarek

Oddział Chirurgiczny świadczy usługi leczniczo-diagnostyczne w zakresie Chirurgii Ogólnej. Oddziałem kieruje dr n. med. Bogdan Ostrowski.

Oddział liczy 30 łóżek i pracuje w systemie całodobowym. Oddział dysponuje salami dwu-, trzy- i czteroosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym i TV, będącymi w pełni przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W oparciu o działające na terenie szpitala pracownie Oddział dysponuje szerokimi możliwościami diagnostycznymi i terapeutycznymi, a także w zakresie świadczonych usług współpracuje z innymi oddziałami szpitala, okolicznymi placówkami ochrony zdrowia oraz z Klinikami Akademii Medycznej.

Oddział Chirurgiczny dysponuje nowoczesnym Blokiem Operacyjnym składającym się z 3 doskonale wyposażonych sal operacyjnych oraz Centralną Sterylizacją. Każda z sal operacyjnych posiada tor wizyjny do wykonywania zabiegów laparoskopowych i endoskopowych. W ramach Bloku Operacyjnego funkcjonuje dwułóżkowa sala wybudzeń. Oddział posiada dwie sale opatrunkowe oraz pokój badań umożliwiający pacjentom zachowanie intymności podczas badań podmiotowych i przedmiotowych.

Oddział Chirurgiczny posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę lekarską i pielęgniarską ustawicznie podnoszącą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w posiedzeniach wewnątrzszpitalnych oraz pozaszpitalnych. Oddział spełnia wszystkie kryteria umożliwiające prowadzenie stażów podyplomowych oraz specjalizacji w dziedzinie chirurgii dla lekarzy oraz odbywanie stażów zawodowych dla pielęgniarek i studentek pielęgniarstwa.

ODDZIAŁ UROLOGII – kierownik oddziału dr n. med. Ewa Bres-Niewada

Telefony:

-(0-22) 7709-424 - sekretariat

-(0-22) 7709-421 - ordynator oddziału

-(0-22) 7709-423 – gabinet lekarski

-(0-22) 7709-425 – dyżurka pielęgniarek

W Oddziale Urologicznym pracuje pięciu specjalistów urologów.

Kierownikiem Oddziału jest dr n. med. Ewa Bres-Niewada. Oddział posiada 10 łóżek. 

Oddział Urologiczny wykonuje zabiegi endourologiczne: przezcewkowe elektroresekcje gruczołu krokowego, przezcewkowe elektroresekcje guzów pęcherza moczowego, endoskopowe leczenie kamicy moczowodowej i nerkowej (URSL, PCNL) oraz pełen profil operacji urologicznych na drodze tradycyjnej chirurgii. Od października 2018r., dzięki pozyskaniu nowoczesnego instrumentarium endourologicznego, Oddział rozszerzy swoją ofertę o pełen zakres operacji laparoskopowych oraz leczenie kamicy nerkowej na drodze najnowszej, minimalnie inwazyjnej metody RIRS. 

Oddział dysponuje szerokimi możliwościami diagnostycznymi i terapeutycznymi w oparciu o działające na terenie szpitala pracownie oraz współpracę z innymi oddziałami szpitala i okolicznymi placówkami ochrony zdrowia. Blok operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do zabiegów endoskopowych: elektroresektoskopy, ureterorenoskopy i nefroskop. Oddział posiada tor wizyjny, aparaturę do kruszenia kamieni moczowodowych i nerkowych ultradźwiękami i pneumatycznie, a także aparat RTG z ramieniem C umożliwiający śródoperacyjną diagnostykę radiologiczną.

Plany rozwoju Oddziału przewidują dalsze powiększenie instrumentarium endourologicznego i stworzenie możliwości pełnoprofilowego leczenia urologicznego na bazie najnowocześniejszych metod minimalnie inwazyjnych. Kadra lekarska Oddziału Urologicznego ustawicznie podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, kursach specjalistycznych oraz kongresach urologicznych. Lekarze zatrudnieni w Oddziale Urologii przyjmują pacjentów również w przyszpitalnej specjalistycznej Poradni Urologicznej zapewniając kompleksową opiekę urologiczną.

 

ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM – ordynator dr n. med. Przemysław Richter  

Telefony:

-(0-22) 7709-460 - sekretariat

-(0-22) 7709-460 - ordynator oddziału

-(0-22) 7709-461 – gabinet lekarski

-(0-22) 7709-462 – dyżurka pielęgniarek

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym otwarto w końcu lipca 2009. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci do oddziału w dniu 03.08.2009. Od sierpnia do grudnia 2009 r. leczono 440 pacjentów i przeprowadzono leczenie fibrynolityczne u 8 chorych. W oddziale pracuje doświadczony i wykwalifikowany zespół pod kierownictwem ordynatora dr n. med. Przemysława Richtera. 

Oddział posiada 33 łóżka, w tym 4 łóżkową Salę Intensywnego nadzoru Neurologicznego, oraz dodatkowo 13 łóżek monitorowanych na salach udarowych. W sumie więc monitorowanych jest 17 łóżek. Na terenie oddziału znajduje się Pracownia Rehabilitacji i Fizjoterapii, Pracownia Elektroencefalografii oraz Pracownia Psychologiczna. Oddział posiada między innymi: 2 respiratory stacjonarne, 1 respirator transportowy i 16 pomp infuzyjnych. W skład oddziału wchodzi wyodrębniony. 17 łóżkowy pododdział udarowy spełniający wszelkie wymagania stawiane przed tego typu oddziałami, stosuje się w nim leczenie fibrynolityczne udaru.

W ramach oddziału funkcjonuje zorganizowany i wydzielony zespół fizjoterapeutów, który zapewnia rehabilitację pacjentów, w tym chorym z udarem, która prowadzona jest 2 x dziennie przez 6 dni w tygodniu.

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII – ordynator lek. Ewa Miłkowska

Telefony:

-(0-22) 7709-427 - sekretariat

-(0-22) 7709-450 - ordynator oddziału

-(0-22) 7709-451 – gabinet lekarski

-(0-22) 7709-453 – dyżurka pielęgniarek

Wysokospecjalistyczny oddział leczący chorych z zagrożeniem życia, przyjmowanych bezpośrednio z karetek „R” Pogotowia Ratunkowego jak i z oddziałów szpitalnych. Oddział dysponuje pięcioma pojedynczymi salami , w tym jedną separatką z własnym węzłem sanitarnym.

Wysokowyspecjalizowany personel – wszyscy lekarze z IIo specjalizacji, w większości z wieloletnim doświadczeniem akademickim. Wszystkie pielęgniarki OIT i A ukończyły kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii. Zespołem pielęgniarskim kieruje oddziałowa, specjalistka w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Zgodnie z profilem szpitala oddział specjalizuje się w prowadzeniu chorych z ostrą niewydolnością oddechowo-krążeniową. Wyposażony jest w wysokospecjalistyczny sprzęt zgodnie ze wszystkimi standardami.

Oddział posiada uprawnienia do wprowadzenia specjalistycznych stażów podyplomowych oraz specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl