Ogłoszenie nr 58583 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.
Pruszków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 52733-2017
Data: 28/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 1064867300000, ul. ul. Warsztatowa  1, 05800   Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 770 93 08, e-mail przetargi@szpk.pl, faks 22 770 93 08.
Adres strony internetowej (url): www.szpk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.szpk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 07/04/2017 godz.10:30
W ogłoszeniu powinno być: 10/04/2017 godz.11:30