Strona główna - skrót aktualności

MISJA SZPITALA Kolejowego im. dr Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie:

"Jesteśmy aby pomagać"

P O L I T Y K A J A K O Ś C I

Nadrzędnym celem Szpitala Kolejowego Sp. z o.o. w Pruszkowie jest ciągłe doskonalenie świadczeń zdrowotnych dostosowanych do oczekiwań pacjentów i ich rodzin. Politykę jakości realizujemy przez:

1. otoczenie pacjenta fachową i troskliwą opieką na najwyższym poziomie

2. dbałość o zapewnienie poprawnej realizacji zapisów Karty Praw Pacjenta

3. zagwarantowanie pacjentowi dostępu do pełnej i rzetelnej informacji

4. okresowe badanie satysfakcji pacjenta

5. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników

6. stałe wdrażanie najnowszych rozwiązań diagnostyki i leczenia

7. systematyczne unowocześnianie sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej

8. tworzenie silnej, stabilnej i nowoczesnej jednostki ochrony zdrowia

9. wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami...

Czytaj więcej

11/06/2015

Informatyzacja Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zakończona


Informatyzacja Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zakończona

Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zakończył realizację projektu polegającego na wdrożeniu najnowocześniejszych technologii ICT, umożliwiających automatyzację szeregu procesów realizowanych w szpitalu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie". Informatyzacja objęła m.in. kompleksowe wdrożenie systemu wspomagającego działanie części medycznej, systemu wspomagającego działanie części administracyjno-zarządczej, wdrożenie rozwiązań wspomagających zarządzanie infrastrukturą – budynkiem, modernizację infrastruktury serwerowej, rozwój i modernizację infrastruktury sieciowej, zakup sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, umożliwiającego pracę przy łóżku pacjenta, a także dwa punkty dostępu do informacji (PIAP), zlokalizowane poza siedzibą Szpitala.

Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowanie Szpitala w perspektywie długofalowego rozwoju, poprzez działania zmierzające do maksymalizacji w zakresie ucyfrowienia, a przez to przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu i wzmocnienie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Projekt obejmuje wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, automatyzujących funkcjonowanie jednostki. Pozwoli to na usprawnienie działania i zarządzania informacją i całym podmiotem, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności jego działania. Ponadto, wdrożone przedsięwzięcie umożliwi spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Efektem wdrożenia projektu będzie rozwój informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia poprzez upowszechnienie korzystania z rozwiązań informatycznych, a przez to - wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu, potencjału Szpitala, umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych itp. Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem Szpitala Kolejowego w Pruszkowie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, zakończonym z sukcesem.

Ww. inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

 

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. ponad 4,5 mln zł. Dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego wynosi ponad 750 tys zł, pozostałe środki pochodzą od Beneficjenta. Cała inwestycja to przedsięwzięcie o wartości ponad 5,3 mln złotych.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

27/05/2015

27.05.2015 r. Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

 

 

 

Wszystkim Diagnostom Laboratoryjnym z okazji ich święta składamy

najszczersze wyrazy szacunku dla ich pracy.
Życzymy satysfakcji zawodowej oraz kolejnych trafnych diagnoz!

Zarząd i Dyrekcja
Szpitala Kolejowego
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie Sp. z o.o.

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl